Skip to Content

Структура інституту

Структура Інституту визначається ректором Університету та директором Інституту відповідно до Положення про національний заклад освіти.

Основними структурними підрозділами Інституту

Кафедра є базовим структурним підрозділом Інституту, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням вченої ради Інституту за умови, якщо до її складу входить не менше, ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше,  ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання  та за пропозицією вченої ради Інституту.

У разі потреби для забезпечення розвитку нового напряму навчальної, методичної і наукової діяльності при кафедрі може бути створена секція.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом вченою радою Інституту строком до семі років. Посаду завідувача кафедри може обіймати, як правило, особа, яка має вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук. Із завідуючим кафедрою укладається контракт.

Факультет - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Інституту, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії. Факультет створюється рішенням вченої ради Університету за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше , ніж двісті студентів денної (очної) форми навчання  за пропозицією вченої ради Інституту.
Факультет має печатку із своєю назвою.

Інститут може створювати навчальні підрозділи: курси, факультети суміжних і додаткових професій та інші навчальні підрозділи, які виконують платні освітні послуги. Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Інституту, який призначає керівників підрозділів і визначає напрями  їх  основної  діяльності,  порядок  фінансово-господарської діяльності, структуру управління й умови використання матеріально-технічної бази, що належить Інституту.

Інститут має право створювати у своєму складі навчальні підрозділи післядипломної освіти, які на базі Інституту за скорочений термін готують фахівців за новими перспективними напрямами науки і техніки.

Структурні підрозділи Інституту функціонують відповідно до окремих положень, які розробляються згідно з чинним законодавством.